REGENERUM regen.serum do RZĘS

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
  • Dostępność: Jest Jest  (7 szt.)
  • szt.
  • Rabat: -2,83 zł (10 %)
  • 25,52 zł
REGENERUM serum do rzęs, 4ml+7ml
Działanie
Dłu­gie i gęste rzęsy to prze­piękna oprawa oczu o któ­rej marzy każda kobieta, warto się więc o nie zatrosz­czyć. Pod­stawą pie­lę­gna­cji rzęs jest oczy­wi­ście pra­wi­dłowy dema­ki­jaż, pozo­sta­wiony na noc tusz może nie tylko podraż­niać oczy, ale rów­nież spo­wo­do­wać łamli­wość rzęs oraz ich wypa­da­nie. Bar­dzo ważne jest rów­nież deli­katne zmy­wa­nie maki­jażu. Naj­od­po­wied­niej­szy będzie płyn mice­larny, któ­rego czą­steczki two­rzą maleń­kie kuli­ste struk­tury, w któ­rych wnę­trzu zamy­kane są zanie­czysz­cze­nia. Dla wzmoc­nie­nia i odży­wie­nia rzęs warto zasto­so­wać kura­cję rege­ne­ra­cyj­nym serum do rzęs Rege­ne­rum o podwój­nym dzia­ła­niu. Serum inten­syw­nie pie­lę­gnuje i rege­ne­ruje rzęsy, spra­wia­jąc, że stają się dłuż­sze, grub­sze i widocz­nie wzmocnione.

Jak działa Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do rzęs?
Rege­ne­rum serum do rzęs składa się z dwóch spe­cjal­nie opra­co­wa­nych formulacji:
Serum z eyeli­ne­rem do sto­so­wa­nia na linię rzęs zawiera odżyw­cze lipo­oli­go­pep­tydy, które poprzez sty­mu­la­cję cebu­lek rzęs, nie tylko przy­spie­szają ich wzrost, ale także zagęsz­czają i pogru­biają struk­turę wło­sków. Dodat­kowo obecny w skła­dzie eks­trakt ze świe­tlika działa kojąco i łago­dząco na deli­katną skórę powiek.
-kobiet potwier­dza, że rzęsy stały się dłuż­sze, grub­sze i gęstsze*
-kobiet zde­cy­do­wa­nie potwier­dza, że serum widocz­nie wzmoc­niło i odży­wiło rzęsy*

* Dane sta­ty­styczne opra­co­wane na pod­sta­wie wyni­ków spra­woz­da­nia z badań aplikacyjnych

Serum ze szczo­teczką do sto­so­wa­nia na całej dłu­go­ści rzęs, posiada w swo­jej for­mule matry­kinę z pro­wi­ta­miną B5, dzięki czemu spek­ta­ku­lar­nie wydłuża rzęsy oraz sku­tecz­nie ogra­ni­cza ich wypa­da­nie. Serum zostało także wzbo­ga­cone żelem z alo­esu i wita­miną E, które wni­kają we włókna wło­sków nawil­żają, uela­stycz­niają i dogłęb­nie wzmac­niają rzęsy.

Spo­sób użycia
Opa­ko­wa­nie zawiera dwa rodzaje serum z odpo­wied­nio dobra­nymi apli­ka­to­rami. Przed zasto­so­wa­niem pro­duktu należy dokład­nie zmyć maki­jaż. W pierw­szej kolej­no­ści za pomocą cien­kiego pędzelka nanieść serum nr 1 na linię rzęs u ich nasady (tak jak eyeli­ner). Następ­nie za pomocą szczo­teczki nało­żyć serum nr 2 na rzęsy (może być sto­so­wane rów­nież na brwi). Sto­so­wać sys­te­ma­tycz­nie na wie­czór przed pój­ściem spać, aż do osią­gnię­cia ocze­ki­wa­nego efektu.
Po tym cza­sie sto­so­wać raz/dwa razy w tygodniu.
Pre­pa­rat prze­ba­dany der­ma­to­lo­gicz­nie i okulistycznie.

Skład
Lipo­oli­go­pep­tydy
Dzięki wła­ści­wo­ściom lipo­fi­lo­wym łatwo prze­ni­kają w głąb skóry i miesz­ków wło­so­wych, gdzie sty­mu­lują cebulki rzęs do pro­duk­cji kera­tyny – głów­nego budulca wło­sów i rzęs. Pro­wa­dzi to do przy­spie­sze­nia ich wzro­stu, a także zagęsz­cze­nia i pogru­bie­nia struktury.

Eks­trakt ze świe­tlika
Pozy­tywne efekty dzia­ła­nia ziela świe­tlika (Euph­ra­sia offi­ci­na­lis) na oko­lice oczu znane są od stu­leci. Skon­cen­tro­wany eks­trakt ze świe­tlika zawarty w Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do rzęs, działa kojąco i łago­dząco na deli­katną skórę powiek, prze­ciw­dzia­ła­jąc podrażnieniom. Kom­pleks matry­kiny i pro­wi­ta­miny B5 Sty­mu­luje pro­li­fe­ra­cję kera­no­cy­tów w obrę­bie cebu­lek rzęs oraz zapew­nia opty­malne ich zako­twi­cze­nie w skó­rze poprzez sty­mu­lo­wa­nie i orga­ni­za­cję czą­ste­czek adhe­zyj­nych. Dzięki temu inten­syw­nie wydłuża rzęsy oraz działa wzmac­nia­jąco, ogra­ni­cza­jąc ich wypadanie.

Żel z alo­esu i wita­mina E
Nawil­żają, uela­stycz­niają i dogłęb­nie wzmac­niają rzęsy. Ponadto wywie­rają pozy­tywny wpływ na skórę, w któ­rej zako­twi­czone są rzęsy, dzia­ła­jąc rege­ne­ru­jąco i kojąco oraz poma­ga­jąc utrzy­mać ją w dobrej kondycji.