REGENERUM regen.do ust POMADKA 5g

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
  • Dostępność: Jest Jest  (7 szt.)
  • szt.
  • Rabat: -1,33 zł (10 %)
  • 11,99 zł
REGENERUM serum do ust, 5g
Działanie
Usta są bar­dzo deli­katne, dla­tego ule­gają prze­su­sze­niu dużo czę­ściej niż reszta skóry. Wysu­szona skóra ust to pro­blem wielu kobiet, a rów­nież i męż­czyzn.

Czyn­niki, które odpo­wia­dają za spierzch­nięte wargi to mię­dzy innymi:
-prze­by­wa­nie w suchym i chłod­nym miej­scu,
-czyn­niki atmos­fe­ryczne,
-jedze­nie sło­nych potraw,
-czę­ste obli­zy­wa­nie ust, a także nie­które leki.

Bez względu na to co jest przy­czyną roz­wią­za­niem będzie Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do ust. Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do ust odży­wia i pie­lę­gnuje deli­katną skórę ust, jed­no­cze­śnie dogłęb­nie ją nawil­ża­jąc oraz chro­niąc przed utratą wil­goci. Dzięki skład­ni­kom zapew­nia­ją­cym odbu­dowę war­stwy lipi­do­wej naskórka, serum sku­tecz­nie rege­ne­ruje nawet bar­dzo suchą, podraż­nioną i popę­kaną skórę ust, przy­no­sząc jej ulgę i uko­je­nie. Dodat­kowo Rege­ne­rum zapew­nia skó­rze ust dłu­go­trwałą ochronę przed słoń­cem (SPF 15) i szko­dli­wym dzia­ła­niem innych czyn­ni­ków zewnętrz­nych (mróz, wiatr), spra­wia­jąc, że usta są zawsze mięk­kie, ela­styczne i jedwa­bi­ście gładkie. inten­syw­nie rege­ne­ruje nawet bar­dzo suchą skórę ust odży­wia i pielęgnuje nawilża i chroni przed utratą wilgoci zapew­nia ochronę przed słoń­cem (SPF 15) chroni przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych zapew­nia jedwa­bi­stą gład­kość i elastyczność

Skład
Olej z rokitnika Olej z rokit­nika jest zali­czany do naj­bar­dziej odżyw­czych oraz boga­tych w nie­na­sy­cone kwasy tłusz­czowe, wita­miny i poli­fe­nele roślin. Dzięki niemu serum sku­tecz­nie rege­ne­ruje spierzch­niętą i popę­kaną skórę ust przy­wra­ca­jąc jej mięk­kość i gładkość.
Masło Shea oraz pro­wi­ta­mina B5 Zna­ko­mi­cie nawil­żają, odży­wiają i pie­lę­gnują skórę
Wita­mina A i E Wzmac­niają war­stwę ochronną skóry zapo­bie­ga­jąc utra­cie wody i ponow­nemu przesuszeniu.
Eks­trakt z mango i eks­trakt z awokado Pobu­dzają syn­tezę kola­genu w skó­rze, spra­wia­jąc, że usta stają się bar­dziej jędrne i elastyczne.