REGENERUM regen.serum do PAZNOKCI

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.
  • Dostępność: Jest Jest  (2 szt.)
  • szt.
  • Rabat: -1,79 zł (10 %)
  • 16,12 zł

REGENERUM serum do paznokci, 5ml

Jak działa Regenerum?

5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci:
-kru­chość
-łamli­wość
-roz­dwa­ja­nie
-prze­bar­wie­nia
-suche skórki

Przy­czyna:
Nie­do­bór witamin kon­takt z wodą i środ­kami chemicznymi sto­so­wa­nie kolo­ro­wych lakierów

Roz­wią­za­nie:
Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i olej­ków Rege­ne­rum wzmac­nia, nawilża i chroni płytkę paznok­cia. Dodat­kowo wpływa na roz­ja­śnie­nia prze­bar­wień oraz pie­lę­gnuje ota­cza­jący naskórek. Rege­ne­rum roz­wią­zuje 5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci jednocześnie!

wzmac­nia
uela­stycz­nia
zapo­biega rozdwajaniu
roz­ja­śnia przebarwienia
zmięk­cza skórki Rege­ne­rum – pełna rege­ne­ra­cja paznokci

Aby pie­lę­gna­cja paznokci, była nie tylko sku­teczna, ale rów­nież pro­sta i wygodna, serum zamknięte zostało w nie­zwy­kle prak­tyczną tubę zakoń­czoną pędzelkiem. Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do paznokci w tubce z pędzel­kiem to:
-pre­cy­zyjne roz­pro­wa­dze­nie pre­pa­ratu zarówno na paznok­ciach, jak i ota­cza­ją­cym naskórku
-lep­sza pene­tra­cja skład­ni­ków aktywnych
-masaż macie­rzy paznokcia
-wygodne sto­so­wa­nie
-brak koniecz­no­ści ponow­nego nabie­ra­nia preparatu
-pro­ste dozowanie
-higiena
-nie­wielki, poręczny rozmiar
-łatwe prze­cho­wy­wa­nie